Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników poza sprawami wyłącznie zastrzeżonymi dla Zgromadzenia przez Kodeks spółek handlowych należy:
  1. podejmowanie uchwał w sprawie założenia lub przystąpienia do innych spółek, fundacji i organizacji gospodarczych,
  2. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  3. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,
  4. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, w szczególności maksymalnej wysokości ich wynagrodzenia oraz przyznawanie członkom Zarządu prawa do świadczeń dodatkowych, oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, w szczególności wysokości ich wynagrodzenia,
  5. uchwalanie Planu rzeczowo-finansowego, Planu inwestycji i Planu remontów kapitalnych MWiK,
  6. rozstrzyganie i rozpatrywanie wniosków składanych przez Zarząd i Radę Nadzorczą,
  7. zatwierdzanie regulaminów funduszy utworzonych na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników,
  8. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przewyższającej kwotę 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych, za wyjątkiem zaciągania zobowiązań w ramach „Bydgoskiego Programu Rozwoju Usług Wodociągowych i Kanalizacyjnych” i Programu „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II”,
  9. wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie składników majątkowych lub praw Spółki o wartości przewyższającej kwotę 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych, w tym wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbycie następuje w ramach normalnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę, w celu zbycia zbędnego składnika majątkowego lub zastąpienia zużytego składnika majątkowego nowym składnikiem majątkowym,
  10. wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, poręczeń w tym poręczeń wekslowych, lub gwarancji wykonania zobowiązania pieniężnego o wartości  przewyższającej kwotę 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych.
Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 23 lutego 2022 10:14
Data wytworzenia: 23 lutego 2022 10:14
Opublikowano: 23 lutego 2022 10:14
Close Search Window
Skip to content