Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników poza sprawami wyłącznie zastrzeżonymi dla Zgromadzenia przez Kodeks spółek handlowych należy:

 1. podejmowanie uchwał w sprawie założenia lub przystąpienia do innych spółek, fundacji i organizacji gospodarczych,
 2. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 3. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,
 4. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, w szczególności maksymalnej wysokości ich wynagrodzenia oraz przyznawanie członkom Zarządu prawa do świadczeń dodatkowych, oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, w szczególności wysokości ich wynagrodzenia,
 5. uchwalanie Planu rzeczowo-finansowego, Planu Inwestycji i Planu remontów kapitalnych Spółki,
 6. rozstrzyganie i rozpatrywanie wniosków składanych przez Zarząd i Radę Nadzorczą,
 7. zatwierdzanie regulaminów funduszy utworzonych na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 8. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przewyższającej kwotę 20.000.000,- zł (dwadzieścia milionów złotych),
 9. wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie składników majątkowych lub praw Spółki o wartości przewyższającej kwotę 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych), w tym wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbycie następuje w ramach normalnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę, w celu zbycia zbędnego składnika majątkowego lub zastąpienia zużytego składnika majątkowego nowym składnikiem majątkowym,
 10. wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, poręczeń w tym poręczeń wekslowych, lub gwarancji wykonania zobowiązania pieniężnego o wartości przewyższającej kwotę 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych),
 11. zatwierdzanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki dokonanego przez Radę Nadzorczą,
 12. zatwierdzanie budżetu przeznaczonego na powołanie przez Radę Nadzorczą doradcy w celu zbadania spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku.
Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 02 kwietnia 2024 11:52
Data wytworzenia: 23 lutego 2022 10:14
Opublikowano: 23 lutego 2022 10:14
02 kwietnia 2024 09:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 kwietnia 2024 09:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 kwietnia 2024 09:51 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 kwietnia 2024 09:51 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 kwietnia 2024 09:51 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content