Kontrole zewnętrzne

(czas udostępniania wyników przeprowadzonych kontroli w BIP wynosi trzy miesiące)

Termin kontroli: 3.03.-1.04.2022 r.
Organ kontrolujący: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Przedmiot kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie:

 1. realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów);
 2. przestrzegania przepisów w zakresie termicznego przekształcania odpadów.

Wyniki kontroli: Ustalenia z kontroli zawarte zostały w protokole z dnia 1 kwietnia 2022 r. nr WIOS-BYDG 57/2022. Kontrolujący nie stwierdził naruszeń


Termin kontroli: 19.04.-12.05.2022 r.
Organ kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Przedmiot kontroli: Kontrola  płatnika składek w zakresie:

 1. prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
 2. ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
 3. prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
 4. wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych;
 5. prawidłowości i rzetelności danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 6. prawidłowości i rzetelności danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wyniki kontroli: Ustalenia z kontroli zawarte zostały w protokole z dnia 12 maja 2022 r. znak: 042022040051PRO001. Kontrolujący nie stwierdził naruszeń.


Termin kontroli: 15.06.2022 r.
Organ kontrolujący: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Przedmiot kontroli: Kontrola  w zakresie weryfikacji i ustalenia wielkości oraz celu korzystania z wód pobieranych przez Zakład

Wyniki kontroli: Ustalenia z kontroli zawarte zostały w protokole z dnia 15 czerwca 2022 r. nr RUK-722Termin kontroli: 27.06.2022 r. – 16.08.2022 r.

Organ kontrolujący: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Przedmiot kontroli: Kontrola  w zakresie:

 1. przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów).
 2. przestrzegania przepisów w zakresie termicznego przekształcania odpadów.
 3. gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym zagospodarowania osadów ściekowych.
 4. przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.

Wyniki kontroli: Ustalenia z kontroli zawarte zostały w protokole z dnia 16.08.2022 r. nr WIOS-BYDG 240/2022.

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 25 sierpnia 2022 12:41
Data wytworzenia: 27 maja 2021 11:31
Opublikowano: 27 maja 2021 11:31
25 sierpnia 2022 10:41 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
25 sierpnia 2022 10:41 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
25 sierpnia 2022 10:39 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
25 sierpnia 2022 10:18 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
25 sierpnia 2022 10:16 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
25 sierpnia 2022 09:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:53 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:51 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:50 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content