Wszystkie dane finansowe publikowane są wg stanu na koniec roku obrotowego, zgodnie z danymi przedstawionymi w zaopiniowanym przez Zewnętrznego Audytora (firma UHY ECA) i zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników Sprawozdaniu Finansowym.
Całkowita wartość aktywów Spółki, stanowiąca sumę bilansową, na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 1.416.294.964,03 zł, na co składają się:

1) aktywa trwałe równe 1.138.727.465,78 zł, które obejmują rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe) o wartości 1.131.443.425,77 zł, wartości niematerialne i prawne w kwocie 2.623.824,63 zł, inwestycje długoterminowe wynoszące 4.413.323,16 zł oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszące 246.892,22 zł.
2) aktywa obrotowe równe 277.567.498,25 zł

Za treść odpowiada: Dział Ksiegowości

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 25 stycznia 2023 09:09
Data wytworzenia: 23 lutego 2022 12:35
Opublikowano: 23 lutego 2022 12:35
25 stycznia 2023 08:09 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 stycznia 2023 08:09 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
19 grudnia 2022 06:41 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
16 grudnia 2022 11:14 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
16 grudnia 2022 11:13 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:56 - (admin) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content