Wszystkie dane finansowe publikowane są wg stanu na koniec roku obrotowego, zgodnie z danymi przedstawionymi w zaopiniowanym przez Zewnętrznego Audytora (firma UHY ECA) i zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników Sprawozdaniu Finansowym.
Całkowita wartość aktywów Spółki, stanowiąca sumę bilansową, na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła 1.400.148.669,22 zł, na co składają się:

1) aktywa trwałe równe 1.137.068.228,16 zł, które obejmują rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe) o wartości 1.130.107.430,85 zł, wartości niematerialne i prawne w kwocie 2.325.977,69 zł, inwestycje długoterminowe wynoszące 4.415.095,55 zł oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszące 219.724,07 zł.
2) aktywa obrotowe równe 263.080.441,06 zł

Za treść odpowiada: Dział Ksiegowości

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 11 lipca 2023 08:21
Data wytworzenia: 23 lutego 2022 12:35
Opublikowano: 23 lutego 2022 12:35
11 lipca 2023 06:21 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
11 lipca 2023 06:21 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 stycznia 2023 08:09 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
19 grudnia 2022 06:41 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
16 grudnia 2022 11:14 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
16 grudnia 2022 11:13 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:56 - (admin) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content