Spółka działa na podstawie zezwolenia udzielonego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Decyzją nr 1/03 z dnia 02.01.2003 r. na podstawie  art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 t.j. z późniejszymi zmianami).

Przedmiotem Działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji  Działalności (PKD) jest:

 1. pobór i uzdatnianie i dostarczanie wody – 36.00.Z,
 2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – 37.00.Z,
 3. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – 38.11.Z,
 4. zbieranie odpadów niebezpiecznych – 38.12.Z,
 5. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – 38.21.Z,
 6. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – 38.22.Z,
 7. pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B,
 8. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – 43.22.Z,
 9. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – 42.21.Z,
 10. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich 43.13.Z,
 11. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z,
 12. działalność obiektów kulturalnych – 90.04.Z,
 13. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z,
 14. wytwarzanie energii elektrycznej – 35.11.Z,
 15. handel energią elektryczną – 35.14.Z,
 16. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana –  96.09.Z,
 17. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z,
 18. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z

Za treść odpowiada: Dział Organizacyjny

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 25 stycznia 2023 09:06
Data wytworzenia: 23 lutego 2022 12:38
Opublikowano: 23 lutego 2022 12:38
25 stycznia 2023 08:06 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 stycznia 2023 08:06 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content