Opłata za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na lata 2018-2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło złożony przez MWiK wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bydgoszcz i przyległych gminSicienko, Białe Błota i Osielsko na okres 3 lat

1.    Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmująca wszystkich odbiorców usług w zależności od maksymalnego zapotrzebowania na wodę w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

* miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

2. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmująca wszystkich odbiorców usług w zależności od maksymalnego zapotrzebowania na wodę w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

* miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

3. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmująca wszystkich odbiorców usług w zależności od maksymalnego zapotrzebowania na wodę w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

* miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

4. Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmująca wszystkich odbiorców usług w zależności od zapewnionego maksymalnego zapotrzebowania dla świadczenia usługi odbioru ściekóww okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

 

 miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego

5. Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmująca wszystkich odbiorców usług w zależności od zapewnionego maksymalnego zapotrzebowania dla świadczenia usługi odbioru ściekóww okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

 

 miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego

6. Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmująca wszystkich odbiorców usług w zależności od zapewnionego maksymalnego zapotrzebowania dla świadczenia usługi odbioru ściekóww okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

 

 miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego

I. Opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń

  1. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń dla każdego z nich wyznaczana jest stawka opłaty Si zgodnie z metodyką określoną w poniższej tabeli:

2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości obu wskaźników z grupy I, do obliczenia stawki SI przyjmuje się ten wskaźnik zanieczyszczeń, którego przekroczenie skutkuje stawką wyższą.
SI = max (Si) [zł/m3]

3. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości kilku wskaźników z grupy II, do obliczenia stawki SII przyjmuje się sumę stawek określonych dla poszczególnych wskaźników.
SII = Σ (Si) [zł/m3]

4. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości pH i temperatury, do obliczenia stawki SIII przyjmuje się sumę stawek określonych dla obu wskaźników.
SIII = Σ (Si) [zł/m3]

5. Stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości określonych dla poszczególnych zanieczyszczeń SP stanowi sumę stawek określonych dla wszystkich trzech grup (I, II i III).

SP = SI + SII + SIII [zł/m3]

6. Opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych OP [zł] stanowi iloczyn stawki SP [zł/m3] oraz ilości ścieków odprowadzonych w okresie rozliczeniowym Q [m3], ustalonej na podstawie przepływów bieżących (w przypadku posiadania odczytów stacjonarnych) lub na podstawie średnich przepływów z ostatnich sześciu miesięcy:
OP = SP x Q [zł]

7. Opłata za przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych OP naliczana jest za okres od dnia rozpoczęcia kontroli, w wyniku której stwierdzone zostało naruszenie warunków umowy, do dnia poprzedzającego dostarczenie do MWiK wniosku o przeprowadzenie rekontroli, w wyniku której potwierdzone zostanie zaprzestanie naruszania warunków umownych.

8. Naliczanie opłaty za przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych OP oraz wystawienie faktury odbywa się na koniec każdego miesiąca.

II. Opłata za podwyższenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń

1. Dla wskaźników zanieczyszczeń z grupy I i II, Dostawca ścieków przemysłowych może wnioskować o ustalenie wyższych dopuszczalnych wartości.

2. Wyrażenia zgody na podwyższenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń może nastąpić pod następującymi warunkami:
– spełnianie warunków posiadanego przez Dostawcę ścieków przemysłowych pozwolenia wodnoprawnego,
– zastosowanie w miejscu powstawania ścieków niezbędnych urządzeń podczyszczających zgodnych ze standardami BAT,
– przepływ ścieków stanowiący nie więcej niż 10% ogólnej ilości ścieków komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni,
– brak wprowadzenia dodatkowego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków,
– podatność ścieków na mechaniczno- biologiczne procesy oczyszczania.
– ścieki nie posiadają substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, które powinny być wyeliminowane (Rozp. Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego).

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń na poziomie wnioskowanym przez Dostawcę ścieków pod warunkiem, że nie stanowi to zagrożenia dla spełnienia warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i stosowania osadów ściekowych.

4. Za ustalone wyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pobiera opłatę, dla której ustalana jest stawka SW stanowiąca iloczyn stawki SP określonej jak w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń i wskaźnika U będącego ilorazem kosztów oczyszczania zależnych od jakości dopływających ścieków KZ oraz kosztów całkowitych KC.

SW = SP x U [zł/m3]
gdzie:
U = KZ / KC

5. Opłata za wyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych OW [zł] stanowi iloczyn stawki SW [zł/m3] oraz ilości ścieków odprowadzonych w okresie rozliczeniowym Q [m3]:

OW = SW x Q [zł]

6. Opłata za wyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych OW naliczana jest przez cały czas trwania stosownej umowy.

7. Naliczanie opłaty za wyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych OW następuje wraz z naliczeniem opłaty za odbiór ścieków.

Za treść odpowiada: Dział Controllingu

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 25 stycznia 2023 09:18
Data wytworzenia: 23 lutego 2022 13:01
Opublikowano: 23 lutego 2022 13:01
25 stycznia 2023 08:18 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 stycznia 2023 08:18 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:07 - (admin) Dodanie załącznika [wskazniki-zanieczyszczen-metodyka.pdf] do dokumentu
27 lipca 2022 08:07 - (admin) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content