Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech Członków, w tym: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Zgromadzenie Wspólników powołuje Członków Rady Nadzorczej spośród osób, które złożyły egzamin przewidziany w odrębnych przepisach. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Do uprawnień Rady Nadzorczej – oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych należy:
  1. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu,
  2. ustalanie szczegółowych warunków wynagradzania członków Zarządu, w zakresie określonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników określającą zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
  3. zawieranie w imieniu Spółki umów o świadczenie usług zarządzania z Członkami Zarządu,
  4. uchwalanie regulaminu Zarządu,
  5. opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Zgromadzenia Wspólników,
  6. opiniowanie Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych, zatwierdzanie Planu Strategicznego MWiK oraz innych  planów okresowych MWiK,
  7. dokonywanie oceny działalności Zarządu,
  8. przygotowanie i publikowanie w każdym roku kalendarzowym rocznego raportu, który może obejmować porównanie wyników i osiągnięć działalności innych spółek w Polsce świadczących ten sam rodzaj usług, co Miejskie Wodociągi i Kanalizacja,
  9. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przewyższającej 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych do 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych włącznie, za wyjątkiem zobowiązań zaciąganych w ramach Programów: „Bydgoski Program Rozwoju Usług Wodociągowych i Kanalizacyjnych” i „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II”,
  10. zatwierdzanie regulaminów funduszy specjalnych Spółki.
Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 23 lutego 2022 10:15
Data wytworzenia: 23 lutego 2022 10:15
Opublikowano: 23 lutego 2022 10:15
Close Search Window
Skip to content