Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, w tym: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Zgromadzenie Wspólników powołuje członków Rady Nadzorczej spośród osób posiadających stosowne uprawnienia przewidziane w odrębnych przepisach. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

 

Do uprawnień Rady Nadzorczej – oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych należy:

 1. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu,
 2. zawieranie w imieniu Spółki wszelkich umów z członkami Zarządu,
 3. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 4. dokonywanie oceny działalności Zarządu,
 5. możliwość żądania, w celu wykonania obowiązków Rady Nadzorczej, od Zarządu, wszystkich osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących dla Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia: informacji, dokumentów, wyjaśnień, sprawozdań dotyczących Spółki,
 6. możliwość badania wszystkich dokumentów Spółki i dokonywania rewizji jej stanu majątku, w celu wykonania obowiązków Rady Nadzorczej,
 7. możliwość podjęcia uchwały w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę; doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii – budżet, z którego Rada Nadzorcza może opłacić powołanego doradcę określony jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki,
 8. dokonywanie oceny przedkładanych do zatwierdzenia na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 9. sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
 10. opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Zgromadzenia Wspólników,
 11. opiniowanie Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych, zatwierdzanie Planu Strategicznego MWiK oraz innych planów okresowych MWiK,
 12. przygotowanie i publikowanie w każdym roku kalendarzowym rocznego raportu, który może obejmować porównanie wyników i osiągnięć działalności innych spółek w Polsce świadczących ten sam rodzaj usług, co MWiK,
 13. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przewyższającej 2.000.000,- zł (dwa miliony złotych) do 20.000.000,- zł (dwudziestu milionów złotych) włącznie,
 14. zatwierdzanie regulaminów funduszy specjalnych Spółki,
 15. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.
Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 02 kwietnia 2024 12:43
Data wytworzenia: 23 lutego 2022 10:15
Opublikowano: 23 lutego 2022 10:15
02 kwietnia 2024 10:43 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 kwietnia 2024 10:43 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 kwietnia 2024 10:43 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 kwietnia 2024 10:43 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content