1. Do zakresu kompetencji i odpowiedzialności Prezesa Zarządu należy:
  1. Kierowanie całością prac Spółki i kierowanie pracami Zarządu;
  2. Zarządzanie Spółką osobiście i za pośrednictwem Członków Zarządu;
  3. Koordynowanie i nadzorowanie działania Członków Zarządu;
  4. Zastępowanie nieobecnego Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie Spółką w obszarach związanych z danym Pionem Organizacyjnym;
 2. Do zakresu działania Prezesa Zarządu w szczególności należy:
  1. przewodniczenie posiedzeniom Zarządu;
  2. udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników;
  3. składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki w granicach swego umocowania;
  4. reprezentowanie Spółki w sądzie i poza sądem;
 3. Prezesa Zarządu w czasie jego dłuższej nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pełnomocnik.
 4. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy zarządzanie strategiczne w obszarze:
  1. kształtowania strategii Spółki w zakresie wyboru celów,
  2. kształtowania polityki Spółki dotyczącej rozwoju organizacyjnego i rozwoju systemu zarządzania,
  3. kształtowania polityki personalnej,
  4. kształtowania relacji z otoczeniem oraz promowania usług świadczonych przez Spółkę,rozwoju informatycznego.
 5. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy zarządzanie operacyjne w zakresie funkcji i zadań realizowanych przez podległe komórki organizacyjne w Pionie Ogólnym poprzez:
  1. Kreowanie zasad polityki zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie: a) tworzenia i likwidowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk samodzielnych w trybie określonym przepisami prawa, biorąc pod uwagę uzasadnione potrzeby organizacyjne, stopień rozwoju Spółki oraz kierując się zasadą zwięzłości organizacyjnej, b) zatrudniania, zwalniania, nagradzania, karania oraz awansowania pracowników Spółki;
  2. Sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniami systemu informatycznego i zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym Spółki;
  3. Nadzorowanie prac związanych z elektronicznym przetwarzaniem informacji dla potrzeb Spółki;
  4. Inicjowanie i nadzorowanie przeprowadzania kontroli wewnętrznych;
  5. Sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją projektu POIS „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy”, a także projektu POIS „Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan.”;
  6. Nadzorowanie i kontrolowanie realizacji Systemu Jakości wdrożonego w Centralnym Laboratorium Badania Wody i Ścieków;
  7. Nadzorowanie i koordynowanie działalności dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce;
  8. Pełnienie funkcji Administratora Danych Osobowych;
  9. Ustanawiane wewnętrznych regulacji w Spółce poprzez wewnętrzne akty normatywne – poza sprawami zastrzeżonymi dla Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej
   i Zarządu;
  10. Podpisywanie jednoosobowo następujących rodzajów dokumentów:
 • zarządzeń, poleceń służbowych, pism okólnych wykraczających poza zakres działania pionu;
 • dokumentów dotyczących organizacji wewnętrznej Spółki;
 • pism dotyczących spraw personalnych;
 • pism informacyjnych kierowanych do władz administracyjnych, współpracujących przedsiębiorstw, instytucji, redakcji gazet, radia i telewizji;
 • innych pism, sprawozdań, informacji i dokumentów zastrzeżonych przez Prezesa Zarządu do jego podpisu;
 • podpisywanie dokumentów o charakterze zobowiązań finansowych określają odrębne przepisy.
  1.  
 •  

 

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 02 kwietnia 2024 13:37
Data wytworzenia: 23 lutego 2022 10:17
Opublikowano: 23 lutego 2022 10:17
02 kwietnia 2024 11:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 kwietnia 2024 11:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 kwietnia 2024 11:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 kwietnia 2024 11:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content