1. Prezes Zarządu kieruje całością prac Spółki i jej Zarządu.
 2. Zarządza Spółką osobiście i za pośrednictwem członków Zarządu stojących na czele pionów organizacyjnych.
 3. Koordynuje i nadzoruje działania członków Zarządu stojących na czele pionów organizacyjnych.
 4. Kreuje zasady polityki zarządzania zasobami ludzkimi:
tworzenia i likwidowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk samodzielnych w trybie określonym przepisami prawa, biorąc pod uwagę uzasadnione potrzeby organizacyjne, stopień rozwoju Spółki oraz kierując się zasadą zwięzłości organizacyjnej; zatrudniania, zwalniania, nagradzania, karania oraz awansowania pracowników Spółki;
 1. Kształtuje politykę płacową w granicach określonych Układem Zbiorowym.
 2. Zarządza zabezpieczeniami systemu informatycznego i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym Spółki.
 3. Kieruje i nadzoruje prace związane z elektronicznym przetwarzaniem informacji dla potrzeb Spółki.
 4. Inicjuje i nadzoruje kontrole wewnętrzne.
 5. Nadzoruje i kontroluje prawidłową realizację Programu pod nazwą: Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny, Programu pn.: Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II oraz projektu POIS “Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy”, a także projektu POIS “Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan.”.
 6. Nadzoruje i kontroluje wdrożony System Jakości w Centralnym Laboratorium Badania Wody i Ścieków.
 7. Ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce.
 8. Pełni funkcję Administratora Danych Osobowych.
 9. Ustanawia wewnętrzne akty normatywne Spółki poza sprawami zastrzeżonymi dla Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu.
 10. Prezes Zarządu Spółki podpisuje jednoosobowo następujące dokumenty: a) zarządzenia, polecenia służbowe, pisma okólne wykraczające poza zakres działania pionu, b) dokumenty dotyczące organizacji wewnętrznej Spółki, c) pisma dotyczące spraw personalnych, d) pisma informacyjne kierowane do władz administracyjnych, współpracujących przedsiębiorstw, instytucji, redakcji gazet, radia i telewizji, e) inne pisma, sprawozdania, informacje i dokumenty zastrzeżone przez Prezesa Zarządu do jego podpisu.
 11. Prezes Zarządu Spółki w szczególności upoważniony jest do: a) przewodniczenia posiedzeniom Zarządu, b) udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników, c) składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki w granicach swego umocowania, d) reprezentowania Spółki w Sądzie i poza Sądem.
 12. Prezesa Zarządu Spółki w czasie jego dłuższej nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pełnomocnik.
 13. Nieobecnego członka Zarządu zastępuje Prezes Zarządu.
Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 23 lutego 2022 10:17
Data wytworzenia: 23 lutego 2022 10:17
Opublikowano: 23 lutego 2022 10:17
Close Search Window
Skip to content