W celu przejęcie przez MWiK niezależnego rozliczania poszczególnych lokali w budynku wielolokalowym konieczne jest wykonanie staraniem i na koszt właściciela posesji opomiarowania wszystkich lokali wodomierzami lokalowymi i zawarcie indywidualnych umów z MWiK przez wszystkich użytkowników lokali.

W tym celu właściciel/zarządca budynku wielolokalowego, który ma podpisaną umowę z MWiK na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, winien wystąpić do MWiK o określenie warunków technicznych.

Właściciele/zarządca nieruchomości na podstawie warunków technicznych zleca na swój koszt wykonanie: projektu rozdziału instalacji, który należy uzgodnić w MWiK i dokonuje przebudowy instalacji na terenie posesji, przygotowuje podejścia pod zestawy wodomierzowe, montuje prywatne podliczniki, zgłasza pisemnie do odbioru i oplombowania odliczniki.

Różnicę wskazań pomiędzy sumą wodomierzy lokalowych i wskazaniem wodomierza głównego pokrywa właściciel/zarządca, z którym MWiK ma podpisana umowę na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, a rozliczanie następuje na podstawie odczytu wodomierza główny (głównego punktu pomiarowego).

Usługi techniczne: Wydanie warunków technicznych na wodomierze lokalowe
Cena netto: 90,80 zł/szt.
Cena brutto VAT 8%: 98,06 zł/szt.
___________________________________
Usługi techniczne: Uzgodnienie projektu instalacji wodociągowej
Cena netto: 45,40 zł/1*A4
Cena brutto VAT 8%: 49,03 zł/1*A4
___________________________________
Usługi techniczne: Odbiór i oplombowanie wodomierza lokalowego
Cena netto: 31,29 zł/szt.
Cena brutto VAT 8%: 33,79 zł/szt.

Wodomierze lokalowe winny być usytuowane poza lokalami, w miejscu ogólnie dostępnym.

Za treść odpowiada: Dział Techniczny

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 25 stycznia 2023 08:59
Data wytworzenia: 24 marca 2022 11:43
Opublikowano: 24 marca 2022 11:43
25 stycznia 2023 07:59 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 stycznia 2023 07:59 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 07:43 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-wydanie-warunkow-technicznych-na-wodomierze-lokalowe.pdf] do dokumentu
27 lipca 2022 07:43 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-odbior-i-oplombowanie-wodomierzy-lokalowych.pdf] do dokumentu
27 lipca 2022 07:43 - (admin) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content