Miejskie Wodocigi i Kanalizacja w Bydgoszczy spółka z o.o. ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż pojazdów :

Marka pojazduNr rejestracyjnyRok produkcjiCena wywoławcza (brutto)
FIAT SEICENTO 1,1 VANCB 0513C20042000
FIAT SEICENTO 1,1 VANCB 0514C20042000
FIAT SEICENTO 1,1 VANCB 6098F20052500
FIAT SEICENTO 1,1 VANCB 6099F20052500
FIAT SEICENTO 1,1 VANCB 6709H20063000
FIAT SEICENTO 1,1 VANCB 6712H20063000
FIAT SEICENTO 1,1 VANCB 6713H20063000
FIAT SEICENTO 1,1 VANCB 6714H20063000
FIAT SEICENTO 1,1 VANCB 6715H20063000
JELCZ P-422K /C-75CB5660619945650
PRZYCZEPA DŁUŻYCA PK-7CB 951891985400

Wszystkie oferowane pojazdy posiadają ważne ubezpieczenie OC. Nie ma warunków wstępnych przystąpienia do przetargu. Zwycięzca przetargu, w tytule wpłaty na konto: BANK PEKAO S.A. II O/BYDGOSZCZ  73 1240 3493 1111 0000 4305 9142, zobowiązany będzie wpisać numer rejestracyjny. Nabywca pojazdu zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia o rezygnacji z polisy OC. Odstąpienie Nabywcy od transakcji, nieodebranie zakupionego pojazdu w ciągu 7 dni roboczych od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej lub nieuregulowanie należności za wydanie rzeczy w terminie wskazanym na fakturze (odbiór faktury w ciągu 7-miu dni roboczych od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej), będzie równoznaczne z odstąpieniem od umowy oraz powiadomieniem pierwszego z listy przegranych ofert, o możliwości nabycia pojazdu.

Pisemne oferty – na każdy pojazd osobno – z ceną brutto wyrażoną cyframi i słownie – z podaniem nazwy firmy lub imienia i nazwiska, adresu składającego ofertę oraz numeru telefonu do kontaktu – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zakupu pojazdu wycofanego z eksploatacji – Zakład Transportu”  należy przesłać pocztą lub składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Toruńskiej 103 do dnia 22.03.2023r. do godziny 11:00 – decyduje data i godzina wpływu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2023r. o godzinie 12:00 w siedzibie MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. przy ul. Toruńskiej 103.

Przeprowadzone zostanie wyłącznie w obecności pracowników Oferującego, tj. członków komisji przetargowej (mając na uwadze konieczność ograniczenia dostępu osób trzecich do obiektów Spółki celem zapobieżenia zakażeniom wirusem).

Kryterium oceny ofert będzie najwyższa cena. W przypadku złożenia kilku ofert o takiej samej wartości na zakup danego pojazdu, komisja przetargowa zastrzega sobie prawo do:

  1. żądania ponownego złożenia ofert przez Oferentów, którzy złożyli oferty zakupu danego pojazdu.

Oferujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Oględzin pojazdów będzie można dokonać w dniu 15.03.2023r., w godzinach od 08:00 do 14:00, na terenie parkingu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. przy ul. Toruńskiej 103 (miejsce stacjonowania oferowanych pojazdów będzie oznaczone taśmą wygrodzeniową). Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 586 05 25.

Odbiór pojazdu będzie możliwy wyłącznie po okazaniu potwierdzenia dokonania wpłaty na konto całej należności za dany pojazd.

Własność przedmiotu przetargu przechodzi na nabywcę w momencie uregulowania całości ceny.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MWIK w Bydgoszczy Sp. z o.o. dostępna na stronie –    https://bip.mwik.bydgoszcz.pl/informacja-o-rodo/

Informację wytworzył: Jacek Kordyś
Ostatnia modyfikacja: 07 marca 2023 09:49
Data wytworzenia: 07 marca 2023 09:49
Opublikowano: 07 marca 2023 09:49
07 marca 2023 08:49 - (Jacek Kordyś) Dodanie dokumentu
07 marca 2023 08:49 - (Jacek Kordyś) Dodanie dokumentu
Close Search Window
Skip to content