Marka pojazduNumer rejestracyjnyRok produkcjiCena wywoławcza (brutto)Przebieg ( stan na dzień 23.04.2024 r.)
FORD TRANSIT VAN 350 LCB 8917H20067.000 zł brutto118809 km
LUBLIN III  3,5 3564CB 66172200310.000 zł brutto127442 km
CITROEN JUMPER 33 L2H2CB 3786L200717.000 zł brutto243012 km
LUBLIN III 3,5 3564CB 5981620017.000 zł brutto113608 km
STAR 1142 SHL 3WCB 8215F199820.000 zł brutto204675 km
JELCZ P-422K / SCK-3ZCB 61082199822.000 zł brutto646035 km
SKODA OCTAVIA II 2.0 FSICB 8407F200516.000 zł brutto345893 km

Nie ma warunków wstępnych przystąpienia do przetargu. Zwycięzca przetargu, w tytule wpłaty na konto: BANK PEKAO S.A. II O/BYDGOSZCZ  73 1240 3493 1111 0000 4305 9142, zobowiązany będzie wpisać numer rejestracyjny. Wszystkie oferowane pojazdy posiadają ważne ubezpieczenie OC. Odstąpienie nabywcy od transakcji w formie pisemnej, nieodebranie zakupionego pojazdu w ciągu 7 dni  roboczych od daty wystawienia faktury pro-forma będzie równoznaczne z odstąpieniem od umowy oraz powiadomieniem pierwszego z listy przegranych ofert, o możliwości nabycia pojazdu. 

Pisemne oferty – na każdy pojazd osobno – z ceną brutto wyrażoną cyframi i słownie – z podaniem nazwy firmy lub imienia i nazwiska, adresu składającego ofertę, numeru telefonu do kontaktu oraz adresu e-mail  – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zakupu pojazdu wycofanego z eksploatacji – Zakład Transportu”  należy przesłać pocztą lub składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Toruńskiej 103 do dnia 15.05.2024r. do godziny 11:00 – decyduje data i godzina wpływu. Składane oferty muszą być powyżej ceny wywoławczej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2024r. o godzinie 12:00 w siedzibie MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. przy ul. Toruńskiej 103 wyłącznie w obecności pracowników oferującego, tj. członków komisji przetargowej.

Kryterium oceny ofert będzie najwyższa cena. W przypadku złożenia kilku ofert o takiej samej wartości na zakup danego pojazdu, komisja przetargowa zastrzega sobie prawo do:

  1. żądania ponownego złożenia ofert przez Oferentów, którzy złożyli oferty zakupu danego pojazdu.

Oferujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Oględzin pojazdów będzie można dokonać w dniu 07.05.2024r., w godzinach od 08:00 do 14:00, na terenie Zakładu Transportu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. przy ul. Toruńskiej 103. Wyjątek stanowią oględziny pojazdu JELCZ P-422 K/SCK – 3Z , których będzie można dokonać w dniu 07.05.2024r., w godzinach od 10:00 do 14:00 , na terenie muzeum Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. przy ul. Gdańskiej 242.

 Szczegółowe informacje na temat stanu technicznego pojazdów  można uzyskać pod numerem telefonu: 52 586 05 25.

Odbiór pojazdu będzie możliwy wyłącznie po okazaniu potwierdzenia dokonania wpłaty, na konto całej należności za dany pojazd, na podstawie faktury pro-forma (termin płatności 7 dni).

Własność przedmiotu przetargu przechodzi na nabywcę po uregulowaniu całości ceny i podpisaniu wymaganych dokumentów tj. oświadczenia o rezygnacji z polisy OC oraz protokołu                            zdawczo-odbiorczego pojazdu na podstawie którego zostanie wystawiona faktura vat.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MWIK w Bydgoszczy Sp. z o.o. dostępna na stronie –    https://bip.mwik.bydgoszcz.pl/informacja-o-rodo/

Informację wytworzył: Jacek Kordyś
Ostatnia modyfikacja: 07 maja 2024 10:03
Data wytworzenia: 25 kwietnia 2024 08:26
Opublikowano: 25 kwietnia 2024 08:26
07 maja 2024 08:03 - (Jacek Kordyś) Usunięcie załącznika [Zalacznik-nr-1-Zdjecia-pogladowe-pojazdow.pdf] z dokumentu
07 maja 2024 08:03 - (Jacek Kordyś) Usunięcie załącznika [Zalacznik-nr-1-Zdjecia-pogladowe-pojazdow.pdf] z dokumentu
07 maja 2024 08:03 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [Zalacznik-nr-1-Zdjecia-pogladowe-pojazdow-aktualizacja-06.05.2024.pdf] do dokumentu
07 maja 2024 08:03 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
25 kwietnia 2024 07:40 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
25 kwietnia 2024 06:26 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [Zalacznik-nr-1-Zdjecia-pogladowe-pojazdow.pdf] do dokumentu
25 kwietnia 2024 06:26 - (Jacek Kordyś) Dodanie dokumentu
Close Search Window
Skip to content