1. Członkowie Zarządu i Główny Księgowy, działają w ramach przyznanych im kompetencji.
 2. Członkowie Zarządu i Główny Księgowy podpisują korespondencję pod swoimi pieczątkami w zakresie swoich kompetencji.
 3. Członkowie Zarządu organizują i nadzorują całokształt działalności podległych pionów w ramach kompetencji udzielonych im w Regulaminie Organizacyjnym.
 4. W szczególności do obowiązków ich należy:
  a) znajomość obowiązujących przepisów prawa i regulaminów dotyczących działalności Spółki oraz instrukcji układu organizacyjnego i zakresu działania podległych im komórek organizacyjnych,
  b) zapewnienie środków oraz odpowiednich warunków pracy do wykonania określonych zadań,
  c) udzielanie podległym komórkom organizacyjnym wytycznych dotyczących wykonania zadań, metod pracy i organizacji pracy,
  d) bieżące gromadzenie informacji o przebiegu realizacji zadań podległych komórek
  i przekazywanie ich na bieżąco Prezesowi Zarządu Spółki,
  e) dobór kierowników podległych komórek organizacyjnych,
  f) zapewnienie dyscypliny pracy w podległych komórkach,
  g) zapewnienie harmonijnej współpracy podległych komórek organizacyjnych z innymi komórkami Spółki,
  h) inicjowanie postępu technicznego i organizacyjnego,
  i) branie udziału w posiedzeniach Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej oraz naradach Zarządu Spółki,
  j) organizowanie okresowych narad z podległym personelem w celu omówienia wyników pracy oraz podjęcia środków zmierzających do dalszego jej usprawnienia,
  k) pełnienie zastępstwa w ramach umocowania pełnomocnictwem Prezesa Zarządu w czasie jego nieobecności,
  l) branie udziału w pracach komisji i zespołów powoływanych przez Prezesa Zarządu;
  ł) współdziałanie z Radą Nadzorczą Spółki,
  m) czynny udział w pracach Zarządu Spółki.
 5. Członkowie Zarządu są odpowiedzialni za całokształt działalności podległych pionów, a w szczególności za:
  a) prawidłowe i terminowe wykonanie zadań przez podległe komórki organizacyjne,
  b) przestrzeganie obowiązujących w Spółce Regulaminów, Uchwał Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej, Zarządu oraz zarządzeń, poleceń i instrukcji w zakresie nadzorowanej działalności,
  c) terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości oraz materiałów informacyjnych przez podległe komórki organizacyjne,
  d) należytą ochronę i racjonalne wykorzystywanie składników majątkowych Spółki, nad którym sprawują pieczę,
  e) zabezpieczenie należytego stanu bezpieczeństwa i warunków pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w podległych komórkach organizacyjnych.
 6. Członkom Zarządu przysługują następujące uprawnienia:
  a) składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w granicach swego umocowania,
  b) występowanie w imieniu Spółki w Sądzie i poza Sądem,
  c) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących podległych komórek organizacyjnych,
  d) przedstawianie wniosków dotyczących planów techniczno-ekonomicznych oraz
  o przyznanie niezbędnych środków do zapewnienia należytego działania podległych komórek organizacyjnych,
  e) wnioskowanie w sprawach przyjmowania, zwalniania, awansowania, nagradzania
  i karania podległych pracowników.
Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2024 14:30
Data wytworzenia: 23 lutego 2022 10:06
Opublikowano: 23 lutego 2022 10:06
18 kwietnia 2024 12:30 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
18 kwietnia 2024 12:30 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
18 kwietnia 2024 12:30 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
18 kwietnia 2024 12:30 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content