Inne przetargi|

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna
Rodzaj drewnaOrientacyjna ilość drewnaCena wywoławcza (brutto)
Robinia akacjowaok. – 5 m3964,78
Brzozaok. – 4,5 m3911,43
Sosnaok. – 0,07 m311,07

Nie ma warunków wstępnych przystąpienia do przetargu. Zwycięzca przetargu, w tytule wpłaty na konto: BANK PEKAO S.A. II O/BYDGOSZCZ  73 1240 3493 1111 0000 4305 9142, zobowiązany będzie wpisać „zakup drewna SW-4”. Odstąpienie Nabywcy od transakcji, nieodebranie zakupionego drewna w ciągu 7 dni roboczych od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej lub nieuregulowanie należności za wydanie rzeczy w terminie wskazanym na fakturze (odbiór faktury w ciągu 7-miu dni roboczych od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej), będzie równoznaczne z odstąpieniem od umowy oraz powiadomieniem pierwszego z listy przegranych ofert, o możliwości nabycia drewna.

Pisemne oferty z ceną brutto wyrażoną cyframi i słownie – z podaniem nazwy firmy lub imienia i nazwiska, adresu składającego ofertę oraz numeru telefonu do kontaktu – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zakupu drewna – Zakład Produkcji Wody”  należy przesłać pocztą lub składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Toruńskiej 103 do dnia 16.06.2023r. do godziny 10:00 – decyduje data i godzina wpływu. Składana oferta dotyczy wszystkich trzech gatunków drewna w całości oferowanej ilości (tabelka).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2023r. o godzinie 12:00 w siedzibie MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. przy ul. Toruńskiej 103.

Przeprowadzone zostanie wyłącznie w obecności pracowników Oferującego, tj. członków komisji przetargowej.

Kryterium oceny ofert będzie najwyższa cena. W przypadku złożenia kilku ofert o takiej samej wartości na drewna, komisja przetargowa zastrzega sobie prawo do:

  1. żądania ponownego złożenia ofert przez Oferentów, którzy złożyli oferty zakupu drewna w takiej samej, najwyższej kwocie.

Oferujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Oględzin drewna będzie można dokonać w dniu 13.06.2023r., w godzinach od 08:00 do 13:00, na terenie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. – Zakład Produkcji Wody przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 58 60 857.

Odbiór drewna będzie możliwy wyłącznie po okazaniu potwierdzenia dokonania wpłaty na konto całej należności za drewna.

Własność przedmiotu przetargu przechodzi na nabywcę w momencie uregulowania całości ceny.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MWIK w Bydgoszczy Sp. z o.o. dostępna na stronie –    https://bip.mwik.bydgoszcz.pl/informacja-o-rodo/

Za treść odpowiada: Mariusz Masiak

Informację wytworzył: Marcin Rutkowski
Ostatnia modyfikacja: 06 czerwca 2023 11:30
Data wytworzenia: 06 czerwca 2023 11:30
Opublikowano: 06 czerwca 2023 11:30
06 czerwca 2023 09:30 - (Marcin Rutkowski) Dodanie dokumentu
06 czerwca 2023 09:30 - (Marcin Rutkowski) Dodanie dokumentu
Close Search Window
Skip to content