Kompetencje organów
Dyrektorzy pionów organizacyjnych

1. Dyrektorzy pionów organizacyjnych i Główny Księgowy, działają w ramach kompetencji udzielanych im przez Dyrektora Naczelnego i ponoszą przed nim odpowiedzialność za skutki podejmowanych decyzji.
2. Dyrektorzy pionów organizacyjnych i  Główny Księgowy podpisują korespondencję pod swoimi pieczątkami w zakresie swoich kompetencji.
3. Dyrektorzy pionów organizują i nadzorują całokształt działalności podległych pionów w ramach kompetencji udzielonych im przez Dyrektora Naczelnego.
4. W szczególności do obowiązków ich należy:
a) znajomość obowiązujących przepisów prawa i regulaminów dotyczących działalności Spółki oraz instrukcji układu organizacyjnego i zakresu działania podległych im komórek organizacyjnych,
b) zapewnienie środków oraz odpowiednich warunków pracy do wykonania określonych zadań,
c) udzielanie podległym komórkom organizacyjnym wytycznych dotyczących wykonania zadań, metod pracy i organizacji pracy,
d) bieżące gromadzenie informacji o przebiegu realizacji zadań podległych komórek
i przekazywanie ich na bieżąco Dyrektorowi Naczelnemu Spółki,
e) dobór kierowników podległych komórek organizacyjnych,
f) zapewnienie dyscypliny pracy w podległych komórkach,
g) zapewnienie harmonijnej współpracy podległych komórek organizacyjnych z innymi komórkami Spółki,
h) inicjowanie postępu technicznego i organizacyjnego,
i) branie udziału w posiedzeniach Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej oraz naradach Zarządu Spółki,
j) organizowanie okresowych narad z podległym personelem w celu omówienia wyników pracy oraz podjęcia środków zmierzających do dalszego jej usprawnienia,
k) pełnienie zastępstwa w ramach umocowania pełnomocnictwem Dyrektora Naczelnego w czasie jego nieobecności,
l) branie udziału w pracach komisji i zespołów powoływanych przez Dyrektora Naczelnego;
ł) współdziałanie z Radą Nadzorczą Spółki,
m) czynny udział w pracach Zarządu Spółki.
5. Dyrektorzy pionów organizacyjnych są odpowiedzialni za całokształt działalności podległych pionów, a w szczególności za:
a) prawidłowe i terminowe wykonanie zadań przez podległe komórki organizacyjne,
b) przestrzeganie obowiązujących w Spółce Regulaminów, Uchwał Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej, Zarządu oraz zarządzeń, poleceń i instrukcji w zakresie nadzorowanej działalności,
c) terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości oraz materiałów informacyjnych przez podległe komórki organizacyjne,
d) należytą ochronę i racjonalne wykorzystywanie składników majątkowych Spółki, nad którym sprawują pieczę,
e) zabezpieczenie należytego stanu bezpieczeństwa i warunków pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w podległych komórkach organizacyjnych.
6. Dyrektorom pionów organizacyjnych przysługują następujące uprawnienia:
a) składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w granicach swego umocowania,
b) występowanie w imieniu Spółki w Sądzie i poza Sądem,
c) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących podległych komórek organizacyjnych,
d) przedstawianie wniosków dotyczących planów techniczno-ekonomicznych oraz
o przyznanie niezbędnych środków do zapewnienia należytego działania podległych komórek organizacyjnych,
e) wnioskowanie w sprawach przyjmowania, zwalniania, awansowania, nagradzania
i karania podległych pracowników.


Drukuj

informację wytworzył: Administrator

za treść odpowiada: Administrator

ostatnia modyfikacja: czwartek, 24, styczeń 2013 09:50

data wytworzenia: wtorek, 02, październik 2012 13:37

opublikowano: wtorek, 02, październik 2012 13:37


24 styczeń 2013 09:50 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 13:50 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 13:44 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 13:37 - (Administrator) Dodanie dokumentu
więcej...