Kompetencje organów
Dyrektor Naczelny - Prezes Zarządu

1. Dyrektor Naczelny - Prezes Zarządu  kieruje  całością prac Spółki i jej Zarządu.
2. Zarządza Spółką osobiście i za pośrednictwem Dyrektorów pionów organizacyjnych.
3. Koordynuje i nadzoruje działania Dyrektorów pionów organizacyjnych.
4. Kreuje zasady polityki zarządzania zasobami ludzkimi:

  • tworzenia i likwidowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk samodzielnych w trybie określonym przepisami prawa, biorąc pod uwagę uzasadnione potrzeby organizacyjne, stopień rozwoju Spółki oraz kierując się zasadą zwięzłości organizacyjnej;
  • zatrudniania, zwalniania, nagradzania, karania oraz awansowania pracowników Spółki;

5. Kształtuje politykę płacową w granicach określonych Układem Zbiorowym.
6. Zarządza zabezpieczeniami systemu  informatycznego i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym Spółki.
7. Kieruje i nadzoruje prace związane z elektronicznym przetwarzaniem informacji dla potrzeb Spółki.
8. Inicjuje i nadzoruje kontrole wewnętrzne.
9. Nadzoruje i kontroluje prawidłową realizację Bydgoskiego Programu Rozwoju Usług Wodociągowych i Kanalizacyjnych oraz Programu pn.: Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II oraz projektu POIS "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy.
10. Nadzoruje i kontroluje wdrożony System Jakości w Centralnym Laboratorium Badania Wody i Ścieków.
11. Ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce.
12. Ustanawia wewnętrzne akty normatywne Spółki poza sprawami zastrzeżonymi dla Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu.
13.  Dyrektor Naczelny Spółki podpisuje jednoosobowo następujące dokumenty:
a) zarządzenia, polecenia służbowe, pisma okólne wykraczające poza zakres działania pionu,
b) dokumenty dotyczące organizacji wewnętrznej Spółki,
c)  pisma dotyczące spraw personalnych,
d) pisma informacyjne kierowane do władz administracyjnych, współpracujących przedsiębiorstw, instytucji, redakcji gazet, radia i telewizji,
e) inne pisma, sprawozdania, informacje i dokumenty zastrzeżone przez Dyrektora do jego podpisu.
14. Dyrektor Naczelny Spółki w szczególności upoważniony jest  do:
a) przewodniczenia posiedzeniom Zarządu,
b) udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,
c) składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki w granicach swego umocowania,
d) reprezentowania Spółki w Sądzie i poza Sądem.
15. Dyrektora Naczelnego w czasie jego dłuższej nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pełnomocnik.
16. Nieobecnego dyrektora pionu organizacyjnego zastępuje Dyrektor Naczelny.


Drukuj

informację wytworzył: Administrator

za treść odpowiada: Administrator

ostatnia modyfikacja: środa, 04, październik 2017 12:29

data wytworzenia: wtorek, 02, październik 2012 13:35

opublikowano: wtorek, 02, październik 2012 13:35


04 październik 2017 12:29 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 październik 2017 12:28 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
24 styczeń 2013 09:52 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 13:49 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 13:44 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 13:36 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 13:35 - (Administrator) Dodanie dokumentu
więcej...