Kompetencje organów
Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech Członków, w tym: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Zgromadzenie Wspólników powołuje Członków Rady Nadzorczej spośród osób, które złożyły egzamin przewidziany w odrębnych przepisach. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.


  Do uprawnień Rady Nadzorczej - oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych należy:

  1. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu,
  2. ustalanie szczegółowych warunków wynagradzania członków Zarządu, w zakresie określonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników określającą zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
  3. zawieranie w imieniu Spółki umów o świadczenie usług zarządzania z Członkami Zarządu,
  4. uchwalanie regulaminu Zarządu,
  5. opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Zgromadzenia Wspólników,
  6. opiniowanie Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych, zatwierdzanie Planu Strategicznego MWiK oraz innych  planów okresowych MWiK,
  7. dokonywanie oceny działalności Zarządu,
  8. przygotowanie i publikowanie w każdym roku kalendarzowym rocznego raportu, który może obejmować porównanie wyników i osiągnięć działalności innych spółek w Polsce świadczących ten sam rodzaj usług, co Miejskie Wodociągi i Kanalizacja,
  9. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przewyższającej 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych do 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych włącznie, za wyjątkiem zobowiązań zaciąganych w ramach Programów: „Bydgoski Program Rozwoju Usług Wodociągowych i Kanalizacyjnych” i „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II",
  10. zatwierdzanie regulaminów funduszy specjalnych Spółki.

Drukuj

informację wytworzył: Jacek Kordyś

za treść odpowiada: Jacek Kordyś

ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 30, październik 2017 14:39

data wytworzenia: wtorek, 02, październik 2012 13:33

opublikowano: wtorek, 02, październik 2012 13:33


30 październik 2017 14:39 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
04 październik 2017 12:15 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 październik 2017 12:14 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
24 styczeń 2013 09:52 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 13:49 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 13:45 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 13:33 - (Administrator) Dodanie dokumentu
więcej...