Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod-kan. Dostawa - etap I

Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/mwik_bydgoszcz, na której zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.