Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Opracowanie dwóch dokumentacji projektowych pn.: 1."Budowa sieci wodociągowej w ul. Fordońskiej na odcinku od nr 56 do 68 w Bydgoszczy „ 2.” Budowa sieci wodociągowej w ul. Połczyńskiej – Kostrzyńskiej w Bydgoszczy" Z-220/U/RZ/2019 Unieważnienie postępowania w zakresie części 1: Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 9.10.5 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia Unieważnienie postępowania w zakresie części 2: Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 9.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Opracowanie dwóch dokumentacji projektowych pn: 1."Budowa sieci wodociągowej w ul. Fordońskiej na odcinku od nr 56 do 68 w Bydgoszczy." 2. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Połczyńskiej-Kostrzyńskiej w Bydgoszczy" Z-127/U/RZ/2019 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 9.10.1 SIWZ. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
"Dostawa ciekłego tlenu i gazowego azotu do produkcji ozonu stosowanego w procesie uzdatniania wody pitnej wraz z dzierżawą zbiorników i butli na lata 2020-2022" ZR-071/D/RZ/2019 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 13.2.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Dostawa materiałów przeciwpożarowych oraz weży tlocznych i ssawnych Z-099/D/RZ/2019 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 9.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Remont ogrodzenia na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Czyżkówko” ZR-063/Rb/RZ/2019 Prawne uzasadnienie unieważnienia: pkt 13.2.10.5 SIWZ Faktyczne uzasadnienie unieważnienia: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
Renowacja chemiczna studni 1Qb i 9Qb na ujęciu „Las Gdański” w Bydgoszczy” Z-185/U/RZ/2019 Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Pod Skarpą w Bydgoszczy (ul. Niemierzy, Boguszy z Kościelca, Przemysła II, Jana z Płonkowa, Pod Skarpą) w Bydgoszczy ZR-056/Rb/RZ/2019 Prawne uzasadnienie unieważnienia: pkt. 13.2.10.5 SIWZ. Faktyczne uzasadnienie unieważnienia: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. Zamawiający przy określeniu wysokości wadium zamówienia przyjął nieprawidłową wartość szacunkową zamówienia.
Remont rurociągów tłocznych na przepompowni ścieków przy ul. Żabiej w Bydgoszczy Z-065/Rb/RZ/2019 Uzasadnienie prawne: pkt. 9.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Regeneracja węgla aktywnego ZR-018/U/RZ/2019 Prawne uzasadnienie unieważnienia: pkt. 13.2.10.2 SIWZ Faktyczne uzasadnienie unieważnienia: Oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Remont studni głębinowej nr 12M na terenie ujęcia wód podziemnych „Las Gdański” w Bydgoszczy ZR-014/Rb/RZ/2019 Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.