Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
"Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa układu technologicznego dopływy ścieków do Oczyszczalni Ścieków Fordon w Bydgoszczy"" Z-007/U/RZ/2019 Prawne uzasadnienie unieważnienia: pkt 9.11.2 SIWZ Faktyczne uzasadnienie unieważnienia: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Dostawa materiałów przeciwpożarowych oraz weży tlocznych i ssawnych Z-099/D/RZ/2019 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 9.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Dostawa samochodów osobowo-towarowych typu van ZR-059/D/RZ/2018 Prawne uzasadnienie unieważnienia: pkt 13.2.10.5 SIWZ; Faktyczne uzasadnienie unieważnienia: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zwarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
Przebudowa kanału spalin oraz rurociągu transportu pneumatycznego popiołu w budynku ITPO Z-235/Rb/RZ/2018 Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Remont rurociągów tłocznych na przepompowni ścieków przy ul. Żabiej w Bydgoszczy Z-065/Rb/RZ/2019 Uzasadnienie prawne: pkt. 9.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Regeneracja węgla aktywnego ZR-018/U/RZ/2019 Prawne uzasadnienie unieważnienia: pkt. 13.2.10.2 SIWZ Faktyczne uzasadnienie unieważnienia: Oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej p.n. ”Przebudowa układu technologicznego dopływu ścieków do Oczyszczalni Ścieków Fordon w Bydgoszczy Z-066/U/Rz/2019 Prawne uzasadnienie unieważnienia: pkt. 9.11.1 SIWZ Faktyczne uzasadnienie unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Remont studni głębinowej nr 12M na terenie ujęcia wód podziemnych „Las Gdański” w Bydgoszczy ZR-014/Rb/RZ/2019 Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.