Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Wykonanie obudowy studni zastępczej 3Mc na terenie ujęcia wody „Las Gdański” w Bydgoszczy. Z-113/Rb/RZ/2017 Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Modernizacja zbiornika fermentera osadu na oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy. Z-161/Rb/RZ/2017 Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
„Przebudowa sieci wodociągowej polegająca na zabudowie studni pomiarowej na przewodzie wodociągowym w rejonie skrzyżowania ul. Smoleńskiej z ul. Hutniczą w Bydgoszczy wraz z zasilaniem w energię elektryczną.” Z-163/Rb/RZ/2017 uzasadnienie prawne: pkt.9.11.1 SIWZ uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu