Inne przetargi
Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż pojazdów 02-06-2020
 
Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż pojazdów:
 
Marka pojazdu
Nr rejestracyjny/
Nr fabryczny
Rok produkcji Cena wywoławcza (brutto)
 FIAT SEICENTO 1,1 VAN CB 36743  2001  1100
 FIAT SEICENTO 1,1 VAN-USZKODZONY CB 45987 2002  400
 LUBLIN 3564 CB 66173 2003  4000
WÓZEK AKUMULATOROWY WNA 132 23185 1986 4200
WÓZEK AKUMULATOROWY TYP WCF 31 5317 1981 3000
PRZYCZEPA NIEWIADÓW BDU 5247 1999 400
 

Wszystkie oferowane pojazdy posiadają ważne ubezpieczenie OC. Nie ma warunków wstępnych przystąpienia do przetargu. Zwycięzca przetargu, w tytule wpłaty na konto: BANK PEKAO S.A. II O/BYDGOSZCZ 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142, zobowiązany będzie wpisać numer rejestracyjny/nr fabryczny pojazdu. Nabywca pojazdu zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia o rezygnacji z polisy OC. Odstąpienie Nabywcy od transakcji, nieodebranie zakupionego pojazdu w ciągu 7 dni roboczych od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej lub nieuregulowanie należności za wydanie rzeczy w terminie wskazanym na fakturze (odbiór faktury w ciągu 5-ciu dni roboczych od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej), będzie równoznaczne z odstąpieniem od umowy oraz powiadomieniem pierwszego z listy przegranych ofert, o możliwości nabycia pojazdu.

Pisemne oferty - na każdy pojazd osobno - z ceną brutto wyrażoną cyframi i słownie -
z podaniem nazwy firmy lub imienia i nazwiska, adresu składającego ofertę oraz numeru telefonu do kontaktu - w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zakupu pojazdów wycofanych z eksploatacji – Zakład Transportu" należy przesłać pocztą lub składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Toruńskiej 103 do dnia 22.06.2020r. do godziny 11:00 - decyduje data i godzina wpływu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2020r. o godzinie 12:00 w siedzibie MWiK w Bydgoszczy – s p. z o.o. przy ul. Toruńskiej 103.
Przeprowadzone zostanie wyłącznie w obecności pracowników Oferującego, tj. członków komisji przetargowej (w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2020 roku (Dz. U. z 2020, poz. 433), mając na uwadze konieczność ograniczenia dostępu osób trzecich do obiektów Spółki celem zapobieżenia zakażeniom wirusem).
Kryterium oceny ofert będzie najwyższa cena. W przypadku złożenia kilku ofert o takiej samej wartości na zakup danego pojazdu, komisja przetargowa zastrzega sobie prawo do:
1) żądania ponownego złożenia ofert przez Oferentów, którzy złożyli oferty zakupu danego pojazdu,
Oferujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Oględzin pojazdów będzie można dokonać w dniu 09.06.2020r., w godzinach od 10:00 do 12:30, na terenie parkingu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. przy ul. Toruńskiej 103 (miejsce stacjonowania oferowanych pojazdów będzie oznaczone taśmą wygrodzeniową). Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 586 05 25.
Odbiór pojazdu będzie możliwy wyłącznie po okazaniu potwierdzenia dokonania wpłaty na konto całej należności za dany pojazd.
Własność przedmiotu przetargu przechodzi na nabywcę w momencie uiszczenia całości ceny.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MWIK w Bydgoszczy Sp. z o.o. dostępna na stronie -  http://bip.mwik.bydgoszcz.pl/index.php/ogloszenia-o-przetargach/informacja-o-rodo


Drukuj

informację wytworzył: Jacek Kordyś

za treść odpowiada: Jacek Kordyś

ostatnia modyfikacja: wtorek, 02, czerwiec 2020 07:55

data wytworzenia: czwartek, 12, marzec 2020 07:53

opublikowano: czwartek, 12, marzec 2020 07:53


02 czerwiec 2020 07:55 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
02 czerwiec 2020 07:55 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
02 czerwiec 2020 07:51 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
19 marzec 2020 12:47 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
19 marzec 2020 12:47 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
19 marzec 2020 12:44 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
19 marzec 2020 12:42 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
12 marzec 2020 08:07 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
12 marzec 2020 08:02 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
12 marzec 2020 08:01 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
12 marzec 2020 07:58 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
12 marzec 2020 07:57 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
12 marzec 2020 07:56 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
12 marzec 2020 07:53 - (Jacek Kordyś) Dodanie dokumentu
więcej...