rok 2018

 

Uchwała Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Zgodnie z Uchwałą nr LI/1066/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku obowiązywać będą w Bydgoszczy
następujące taryfy:


1. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmująca wszystkich odbiorców usług w zależności
od maksymalnego zapotrzebowania wody

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

Stawka opłaty abonamentowej

w zł/odbiorcę/m-c*

Cena w zł/m3 dostarczonej wody

Symbol grupy taryfowej

Maksymalne zapotrzebowanie na dostawę wody

w m3/h

netto

brutto

netto

brutto

1

2

3

4

5

6

7

1.

W 1

0,01 - 4,00

4,11

4,44

4,77

5,15

2.

W 2

4,01 – 5,00

19,04

20,56

4,77

5,15

3.

W 3

5,01 – 6,00

27,69

29,91

4,77

5,15

4.

W 4

6,01 – 7,00

38,08

41,13

4,77

5,15

5.

W 5

7,01 – 8,00

50,19

54,21

4,77

5,15

6.

W 6

8,01 – 9,00

65,77

71,03

4,77

5,15

7.

W 7

9,01 – 10,00

91,73

99,07

4,77

5,15

8.

W 8

10,01 – 11,00

133,27

143,93

4,77

5,15

9.

W 9

11,01 – 12,00

188,66

203,75

4,77

5,15

10.

W 10

12,01 – 13,00

261,35

282,26

4,77

5,15

11.

W 11

13,01 – 14,00

345,29

372,91

4,77

5,15

12.

W 12

14,01 – 15,00

459,02

495,74

4,77

5,15

13.

W 13

15,01 – 16,00

640,40

691,63

4,77

5,15

14.

W 14

16,01 – 30,00

695,78

751,44

4,77

5,15

15.

W 15

30,01 i powyżej

792,71

856,13

4,77

5,15

 

* miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu
o wskazania wodomierza głównego lub w rozliczeniach na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 

 

2. Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmująca wszystkich odbiorców
usług w zależności od zapewnionego maksymalnego zapotrzebowania
dla świadczenia usługi odbioru ścieków

 

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

Stawka opłaty abonamentowej

w zł/odbiorcę /m-c*

Cena w zł/m3 odprowadzonych ścieków

Symbol grupy taryfowej

Maksymalne zapotrzebowanie na usługę odbioru ścieków

w m3/h

netto

brutto

netto

brutto

1

2

3

4

5

6

7

1.

S 1

0,01 - 4,00

4,79

5,17

4,88

5,27

2.

S 2

4,01 – 5,00

22,20

23,98

4,88

5,27

3.

S 3

5,01 – 6,00

32,29

34,87

4,88

5,27

4.

S 4

6,01 – 7,00

44,41

47,96

4,88

5,27

5.

S 5

7,01 – 8,00

58,53

63,21

4,88

5,27

6.

S 6

8,01 – 9,00

76,70

82,84

4,88

5,27

7.

S 7

9,01 – 10,00

106,98

115,54

4,88

5,27

8.

S 8

10,01 – 11,00

155,42

167,85

4,88

5,27

9.

S 9

11,01 – 12,00

220,01

237,61

4,88

5,27

10.

S 10

12,01 – 13,00

304,78

329,16

4,88

5,27

11.

S 11

13,01 – 14,00

402,67

434,88

4,88

5,27

12.

S 12

14,01 – 15,00

535,30

578,12

4,88

5,27

13.

S 13

15,01 – 16,00

746,81

806,55

4,88

5,27

14.

S 14

16,01 – 30,00

811,40

876,31

4,88

5,27

15.

S 15

30,01 i powyżej

924,44

998,40

4,88

5,27

 

*miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach za ilość odprowadzanych
ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami
wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia
wody oraz w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami
urządzenia pomiarowego

 

 

3. Stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych

 

I. Opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń

 

1. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń
dla każdego z nich wyznaczana jest stawka opłaty Si zgodnie z metodyką określoną
w poniższej tabeli

Lp.

Grupa

Wskaźnik zanieczyszczeń

Jednostka

Stężenie dopu-szczalne

Stawka Si/1m3

  CK - stężenie ustalone  podczas kontroli

  CD - stężenie dopuszczalne

  ST  - stawka taryfowa za odbiór jednego m3 ścieków [zł]

1

 

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT

mg O2 /l

   700*

 

 

2

I

Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5

mg O2 /l

500*

pełen wzór
w Uchwale zamieszczonej poniżej

 

3

 

Zawiesina ogólna

mg /l

330*

 

pełen wzór
w Uchwale zamieszczonej poniżej 

 

4

II

Azot amonowy

mg N NH4 /l

200

   

5

 

Azot azotynowy

mg NNO3/l

10

 

 

6

 

Fosfor ogólny

mg P/l

15

 

 

7

 

Siarczany

mg SO4 /l

500

 

 

8

 

Chlorki

mg Cl /l

1000

 

 

9

 

Glin

mg Al/l

3

 

 

10

 

Żelazo

mg Fe/l

20

 

 

11

 

Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)

mg/l

15

 

 

12

 

Surfaktanty niejonowe  (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)

mg/l

20

 

 

13

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

100

 

 

14

 

Zawiesiny łatwo opadające

ml/l

10

 

 

15

 

Węglowodory ropopochodne

mg /l

15

 

 

16

 

Siarczyny

mg SO3/l

10

 

 

17

 

Fluorki

mg F/l

20

 

 

18

 

Fenole lotne (indeks fenolowy)

mg /l

15

 

 

19

 

Bar

mg Ba/l

5

 

 

20

 

Beryl

mg Be/l

1

 

 

21

 

Bor

mg B/l

10

 

 

22

 

Cyna

mg Sn/l

2

 

 

23

 

Selen

mg Se/l

1

 

 

24

 

Srebro

mg Ag/l

0,5

 

 

25

 

Lotne związki chlororganiczne VOX

mg Cl/l

1,5

 

 

26

 

Adsorbowalne związki organiczne AOX

mg Cl/l

1

 

 

27

 

Lotne węglowodory aromatyczne   BTX-(benzen, toluen, ksylen, )

mg/l

1

 

 

28

 

Wielopierścieniowe  węglowodory aromatyczne WWA

mg C/l

0,2

 

 

29

 

Arsen

mg As/l

0,5

 

 

30

 

Tytan

mg Ti/l

2

 

 

31

 

Chlor wolny

mg Cl2/l

1

 

 

32

 

Chlor całkowity

mg Cl2/l

4

 

 

33

 

Chrom +6

mg Cr+6/l

0,2

 

 

34

 

Chrom ogólny

mg Cr/l

1

 

 

35

 

Cyjanki związane

mg Cn/l

5

 

 

36

 

Cyjanki wolne

mg Cn/l

0,5

 

 

37

 

Siarczki

mg S/l

1

 

 

38

 

Rodanki

mg CNS/l

30

 

 

39

 

Insektycydy fosforoorganiczne

mg/l

0,1

 

 

40

 

Nikiel

mg Ni/l

1

 

 

41

 

Miedź

mg Cu/l

1

 

 

42

 

Ołów

mg Pb/l

1

 

 

43

 

Cynk

mg Zn/l

5

 

 

44

 

Molibden

mg Mo/l

1

 

 

45

 

Kobalt

mg Co/l

1

 

 

46

 

Rtęć

mg Hg/l

0,06

 

 

47

 

Kadm

mg Cd/l

0,4

 

 

48

 

Heksachlorocykloheksan HCH

mg HCH/l

0

 

 

49

 

Tetrachlorometan CCl4

mg CCl4/l

3

 

 

50

 

Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen i jego sole

mg PCP4/l

2

 

 

51

 

Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna

mg/l

0

 

 

52

 

Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT)

mg/l

0

 

 

53

 

Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)

mg/l

0

 

 

54

 

Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)

mg/l

0

 

 

55

 

Heksachlorobenzen (HCB)

mg HCB/l

2

 

 

56

 

Heksachlorobutadien (HCBD)

mg HCBD/l

3

 

 

57

 

Trichlorometan (chloroform)(CHCl3)

mg CHCl3/l

2

 

 

58

 

1,2-dichloroetan (EDC)

mg EDC/l

0,2

 

 

59

 

Trichloroetylen (TRI)

mg TRI/l

0,2

 

 

60

 

Tetachloroetylen (PER)

mg PER/l

0,1

 

 

61

 

Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB+1,2,4-TCB+1,2,5-TCB)

mg TCB/l

0,1

 

 

62

 

Wanad

mg V/l

2

 

 

63

 

Tal

mg Tl/l

1

 

 

64

 

Odczyn

pH

6,5-9,5

 dla pH 6,0 - 6,499 
lub 9,501 - 10,0

 
 

Si = 2 x ST

 

 

 dla pH 5,0 - 5,999 
lub 10,001 - 11,0

 

 

Si = 3 x ST

 

 

 dla pH 4,0 - 4,999 
lub 11,001 - 12,0

 

  III

Si = 4 x ST

 
 

 dla pH poniżej 4,0
lub powyżej 12,0

 

 

Si = 5 x ST

 

 

65

 

Temperatura

 [o C]

35

dla temp.
35,001
°C - 40,0°C

 

 

Si =2 x ST

 

 

dla temp.
powyżej 40,0°C

 

 

Si =3 x ST

 

  * wartości wskaźników ustalone na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeń

 

    2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości obu wskaźników z grupy I, do obliczenia
        stawki SI przyjmuje się ten wskaźnik zanieczyszczeń, którego przekroczenie skutkuje stawką
        wyższą.

                                   SI = max (Si) [zł/m3]

3. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości kilku wskaźników z grupy II, do obliczenia
stawki SII przyjmuje się sumę stawek określonych dla poszczególnych wskaźników.

                                        SII = Σ (Si) [zł/m3]
     4. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości pH i temperatury, do obliczenia stawki
         SIII przyjmuje
się sumę stawek określonych dla obu wskaźników.

                                        SIII = Σ (Si) [zł/m3]


     5. Stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości określonych dla poszczególnych
         zanieczyszczeń SP stanowi
sumę stawek określonych dla wszystkich trzech grup (I, II i III).
                                       SP = SI + SII + SIII [zł/m3]


     6. Opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach
         przemysłowych
odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych OP [zł] stanowi iloczyn stawki
         SP [zł/m3] oraz ilości ścieków
odprowadzonych w okresie rozliczeniowym Q [m3], ustalonej
         na podstawie przepływów bieżących
(w przypadku posiadania odczytów stacjonarnych)
         lub na podstawie średnich przepływów z ostatnich sześciu miesięcy:

                                        OP = SP x Q [zł]

 

        7. Opłata za przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych
            odprowadzanych do urządzeń
kanalizacyjnych OP naliczana jest za okres od dnia rozpoczęcia
            kontroli, w wyniku której stwierdzone zostało naruszenie
warunków umowy, do dnia
            poprzedzającego dostarczenie do MWiK wniosku o przeprowadzenie rekontroli, w wyniku
           
której potwierdzone zostanie zaprzestanie naruszania warunków umownych.
        8. Naliczanie opłaty za przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach
            przemysłowych odprowadzanych
do urządzeń kanalizacyjnych OP oraz wystawienie faktury
            odbywa się na koniec każdego miesiąca.

 

 

II. Opłata za podwyższenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń

 

1.  Dla wskaźników zanieczyszczeń z grupy I i II, Dostawca ścieków przemysłowych może
wnioskować o ustalenie wyższych dopuszczalnychwartości.

2.  Wyrażenia zgody na podwyższenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń
może nastąpić pod następującymi warunkami:

 • spełnianie warunków posiadanego przez Dostawcę ścieków przemysłowych pozwolenia
  wodnoprawnego
 • zastosowanie w miejscu powstawania ścieków niezbędnych urządzeń podczyszczających
  zgodnych ze standardami BAT,
 • przepływ ścieków stanowiący nie więcej niż 10% ogólnej ilości ścieków komunalnych
  odprowadzanych do oczyszczalni,
 • brak wprowadzenia dodatkowego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób
  obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych
  i prawidłowego działania tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków,
 • podatność ścieków na mechaniczno- biologiczne procesy oczyszczania.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala dopuszczalne wartości wskaźników
zanieczyszczeń na poziomie wnioskowanym przez Dostawcę ścieków pod warunkiem,
że nie stanowi to zagrożenia dla spełnienia warunków pozwolenia wodnoprawnego
na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i stosowania osadów ściekowych.

4.  Za ustalone wyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń Przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne pobiera opłatę, dla której ustalana jest stawka SW stanowiąca
iloczyn stawki SP określonej jak w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości
wskaźników zanieczyszczeń i wskaźnika U będącego ilorazem kosztów oczyszczania
zależnych od jakości ścieków KZ oraz kosztów całkowitych KC

SW  = SP x U  [zł/m3]

gdzie: U  = KZ / KC

 

5.  Opłata za wyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach
przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych OW [zł]
stanowi iloczyn stawki SW [zł/m
3] oraz ilości ścieków odprowadzonych
w okresie rozliczeniowym Q [m
3]:

 

OW  = SW x Q [zł]

6.  Opłata za wyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach
przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych OW naliczana
jest przez cały czas trwania stosownej umowy.

 

7.  Naliczanie opłaty za wyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń
w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych OW
następuje wraz z naliczeniem opłaty za odbiór ścieków.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (PDF_00590820171127072738.pdf)Uchwała RM - taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków [Uchwała RM - taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na rok 2018]393 Kb

Drukuj

informację wytworzył: Alicja Gołata

za treść odpowiada: Alicja Gołata

ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 27, listopad 2017 10:59

data wytworzenia: poniedziałek, 27, listopad 2017 08:54

opublikowano: poniedziałek, 27, listopad 2017 08:54


27 listopad 2017 10:59 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:56 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:54 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:53 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:52 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:51 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:50 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:47 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:43 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:38 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:32 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:30 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:27 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:26 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:24 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:21 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:13 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:09 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:07 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:05 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:58 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:58 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [PDF_00590820171127072738.pdf] do dokumentu
27 listopad 2017 09:35 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:31 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:26 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:19 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:16 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:08 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:06 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:02 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:01 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:00 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 08:58 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 08:58 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 08:57 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 08:54 - (Alicja Gołata) Dodanie dokumentu
więcej...