rok 2018

 Od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązują w Bydgoszczy następujące opłaty za usługi wodociągowo-kanalizacyjne:

 

1.    Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmująca wszystkich odbiorców usług w zależności od maksymalnego zapotrzebowania wody:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

Stawka opłaty abonamentowej

w zł/odbiorcę/m-c*

Cena w zł/m3 dostarczonej wody

Symbol grupy taryfowej

Maksymalne zapotrzebowanie na dostawę wody

w m3/h

netto

brutto

netto

brutto

1

2

3

4

5

6

7

1.

W 1

0,01 - 4,00

4,11

4,44

4,77

5,15

2.

W 2

4,01 – 5,00

19,04

20,56

4,77

5,15

3.

W 3

5,01 – 6,00

27,69

29,91

4,77

5,15

4.

W 4

6,01 – 7,00

38,08

41,13

4,77

5,15

5.

W 5

7,01 – 8,00

50,19

54,21

4,77

5,15

6.

W 6

8,01 – 9,00

65,77

71,03

4,77

5,15

7.

W 7

9,01 – 10,00

91,73

99,07

4,77

5,15

8.

W 8

10,01 – 11,00

133,27

143,93

4,77

5,15

9.

W 9

11,01 – 12,00

188,66

203,75

4,77

5,15

10.

W 10

12,01 – 13,00

261,35

282,26

4,77

5,15

11.

W 11

13,01 – 14,00

345,29

372,91

4,77

5,15

12.

W 12

14,01 – 15,00

459,02

495,74

4,77

5,15

13.

W 13

15,01 – 16,00

640,40

691,63

4,77

5,15

14.

W 14

16,01 – 30,00

695,78

751,44

4,77

5,15

15.

W 15

30,01 i powyżej

792,71

856,13

4,77

5,15

* miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 

2.    Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmująca wszystkich odbiorców usług w zależności od zapewnionego maksymalnego zapotrzebowania dla świadczenia usługi odbioru ścieków:

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

Stawka opłaty abonamentowej

w zł/odbiorcę /m-c*

Cena w zł/m3 odprowadzonych ścieków

Symbol grupy taryfowej

Maksymalne zapotrzebowanie na usługę odbioru ścieków

w m3/h

netto

brutto

netto

brutto

1

2

3

4

5

6

7

1.

S 1

0,01 - 4,00

4,79

5,17

4,88

5,27

2.

S 2

4,01 – 5,00

22,20

23,98

4,88

5,27

3.

S 3

5,01 – 6,00

32,29

34,87

4,88

5,27

4.

S 4

6,01 – 7,00

44,41

47,96

4,88

5,27

5.

S 5

7,01 – 8,00

58,53

63,21

4,88

5,27

6.

S 6

8,01 – 9,00

76,70

82,84

4,88

5,27

7.

S 7

9,01 – 10,00

106,98

115,54

4,88

5,27

8.

S 8

10,01 – 11,00

155,42

167,85

4,88

5,27

9.

S 9

11,01 – 12,00

220,01

237,61

4,88

5,27

10.

S 10

12,01 – 13,00

304,78

329,16

4,88

5,27

11.

S 11

13,01 – 14,00

402,67

434,88

4,88

5,27

12.

S 12

14,01 – 15,00

535,30

578,12

4,88

5,27

13.

S 13

15,01 – 16,00

746,81

806,55

4,88

5,27

14.

S 14

16,01 – 30,00

811,40

876,31

4,88

5,27

15.

S 15

30,01 i powyżej

924,44

998,40

4,88

5,27

*  miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego

 

 Stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

1

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń poszczególnych wskaźników dla każdej z grup zanieczyszczeń oblicza się dobową opłatę ODi, stanowiącą iloczyn średnio-dobowej ilości wprowadzanych do kanalizacji ścieków Q oraz stawki S wyznaczonej na podstawie poniższej tabeli. 

ODi  = Q x S

gdzie:

ODi - dobowa opłata określona dla grupy zanieczyszczeń w zł

Q  - średnio-dobowa ilość ścieków

S – stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

 

 

Wskaźnik zanieczyszczeń

Stawka S  / 1 m3

Dowolny wskaźnik zanieczyszczeń, którego stężenie przekracza dopuszczalne normy

 (CP – CN) / CN x ST

Wartość odczynu pH

od 6,0 do 6,499 lub od 9,501 do 10,0

2 x ST

Wartości odczynu pH

od 5,0 do 5,999 lub od 10,001 do 11,0

3 x ST

Wartość odczynu pH

od 4 do 4,999 lub od 11,001 do 12,0

4 x ST

Wartość odczynu pH

poniżej 4 lub  powyżej 12

5 x ST

Wartość temperatury

od 35,001°C do 40,0°C

2 x ST

Wartość temperatury

powyżej 40°C

3 x ST

gdzie:

ST - cena za jeden m3 ścieków w zł

CP - stężenie ustalone podczas kontroli

CN - stężenie normatywne (dopuszczalne)

 x - znak mnożenia

 

 

 

 

2.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości kilku wskaźników z grupy I, do obliczenia opłaty ODI przyjmuje się ten wskaźnik zanieczyszczeń, którego przekroczenie pociąga za sobą opłatę najwyższą.

 

3.

W przypadku wskaźników z grupy II i III, do obliczenia opłaty ODII i ODIII przyjmuje się każdy wskaźnik zanieczyszczeń, dla którego stwierdzono przekroczenie.

 

4.

Opłata OD stanowi sumę opłat określonych dla poszczególnych grup zanieczyszczeń.

 

OD = ODI + ODII +ODIII

 

5.

Poszczególne grupy zanieczyszczeń określa się w indywidualnych umowach o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na podstawie § 5 pkt 6 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 886).

 

 

6.

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964).

 

 

Lp.

Grupa

Wskaźnik zanieczyszczeń

Jednostka

SD

 

1

  I

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT

mg O2 /l

700*

2

Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5

mg O2 /l

500*

3

Węglowodory ropopochodne

mg /l

15

4

Zawiesina ogólna

mg /l

330*

5

Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)

mg/l

15

6

 

Surfaktanty niejonowe  (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)

mg/l

20

7

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

100

8

Azot azotynowy

mg NNO3/l

10

9

Azot amonowy

mg N NH4 /l

200

10

Fosfor ogólny

mg P/l

15

11

Chlorki

mg Cl /l

1000

12

Siarczany

mg SO4 /l

500

13

Glin

mg Al/l

3**

14

Żelazo

mg Fe/l

20**

15

Zawiesiny łatwo opadające

ml/l

10

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

Siarczyny

mg SO3/l

10

17

Fluorki

mg F/l

20

18

Fenole lotne (indeks fenolowy)

mg /l

15

19

Bar

mg Ba/l

5

20

Beryl

mg Be/l

1

21

Bor

mg B/l

10

22

Cyna

mg Sn/l

2

23

Selen

mg Se/l

1

24

Srebro

mg Ag/l

0,5

25

Lotne związki chlororganiczne VOX

mg Cl/l

1,5

26

Adsorbowalne związki organiczne AOX

mg Cl/l

1

27

Lotne węglowodory aromatyczne   BTX-(benzen, toluen, ksylen, )

mg/l

1

28

Wielopierścieniowe  węglowodory aromatyczne WWA

mg C/l

0,2

29

Arsen

mg As/l

0,5

30

Tytan

mg Ti/l

2

31

Chlor wolny

mg Cl2/l

1

32

Chlor całkowity

mg Cl2/l

4

33

Chrom +6

mg Cr+6/l

0,2

34

Chrom ogólny

mg Cr/l

1

35

Cyjanki związane

mg Cn/l

5

36

Cyjanki wolne

mg Cn/l

0,5

37

Siarczki

mg S/l

1

38

Rodanki

mg CNS/l

30

39

Insektycydy fosforoorganiczne

mg/l

0,1

40

Nikiel

mg Ni/l

1

41

Miedź

mg Cu/l

1

42

Ołów

mg Pb/l

1

43

Cynk

mg Zn/l

5

44

Molibden

mg Mo/l

1

45

Kobalt

mg Co/l

1

46

Rtęć

mg Hg/l

0,06

 

47

Kadm

mg Cd/l

0,4

48

Heksachlorocykloheksan HCH

mg HCH/l

0

49

Tetrachlorometan CCl4

mg CCl4/l

3

50

 

 

Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen i jego sole

mg PCP4/l

2,0

51

Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna

mg/l

0

52

Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT)

mg/l

0

 

 

53

53

 

 

 

Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)

mg/l

0

54

Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)

mg/l

0

55

Heksachlorobenzen (HCB)

mg HCB/l

2,0

56

Heksachlorobutadien (HCBD)

mg HCBD/l

3,0

57

Trichlorometan (chloroform)(CHCl3)

mg CHCl3/l

2,0

58

1,2-dichloroetan (EDC)

mg EDC/l

0,2

59

Trichloroetylen (TRI)

mg TRI/l

0,2

60

Tetachloroetylen (PER)

mg PER/l

0,1

61

 

Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB+1,2,4-TCB+1,2,5-TCB)

mg TCB/l

0,1

62

Wanad

mg V/l

2,0

63

Tal

mg Tl/l

1,0

 

64

III

Odczyn

pH

6,5-9,5

65

Temperatura

 [o C]

35

*  wartości wskaźników ustalone na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeń

**  zanieczyszczenie ogranicza wartość wskaźnika: zawiesiny łatwo opadające

 

3.    Opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych wynosi 3,67 zł/m³ netto (3,96 zł/ m³ brutto). Na podstawie danych IMiGW w 2018 roku do rozliczeń przyjęto średnoroczną ilość opadów na poziomie 0,550 m3/m2.


Drukuj

informację wytworzył: Alicja Gołata

za treść odpowiada: Alicja Gołata

ostatnia modyfikacja: czwartek, 08, luty 2018 08:52

data wytworzenia: poniedziałek, 27, listopad 2017 08:54

opublikowano: poniedziałek, 27, listopad 2017 08:54


08 luty 2018 08:52 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
19 styczeń 2018 12:43 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
19 styczeń 2018 12:43 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [PDF_00590820171127072738.pdf] z dokumentu
18 styczeń 2018 14:26 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
18 styczeń 2018 14:24 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
18 styczeń 2018 14:22 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
18 styczeń 2018 14:21 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
15 styczeń 2018 14:42 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:59 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:56 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:54 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:53 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:52 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:51 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:50 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:47 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:43 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:38 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:32 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:30 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:27 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:26 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:24 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:21 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:13 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:09 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:07 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:05 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:58 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:58 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [PDF_00590820171127072738.pdf] do dokumentu
27 listopad 2017 09:35 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:31 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:26 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:19 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:16 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:08 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:06 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:02 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:01 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:00 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 08:58 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 08:58 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 08:57 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 08:54 - (Alicja Gołata) Dodanie dokumentu
więcej...